Helse- og omsorg og velferdsenheten (HOV)

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester er en tjeneste som hører under Østre Toten kommune. Vi yter tilrettelegging og boveiledning til tjenestemottakere som bor i egen bolig innenfor Østre Toten kommune.

Rehabiliteringsteamet

For å oppnå en god hverdagstilværelse (livskvalitet) kan du ha behov for hjelp
- fra mange instanser
- i kortere eller lengre tid

Rehabiliteringsteamet har sammen med bruker og/eller pårørende ansvar for at tiltakene:
- planlegges
- iverksettes
- samordnes
- evalueres jevnlig
Det tverrfaglige arbeidet skal være målrettet og tidsavgrenset.

Teamet arbeider etter retningslinjer gitt i rehabiliteringsplan for Østre Toten kommune, vedtatt 1999.

Målgruppa er brukere som har behov for samordning av tjenester, vesentlig i aldersgruppa 0-67 år. Årsaken til funksjonsnedsettelsen kan være ulykke, sykdom (både ervervet og medfødt) eller andre årsaker.

Psykiatritjenesten

Hvis du eller noen i din familie sliter med psykisk sykdom eller problemer eller hvis du trenger hjelp til å komme ut blant andre, kan psykiatritjenesten kontaktes.

Hvordan komme i kontakt med oss?
Du kan kontakte oss direkte via telefon

61 14 16 53

Du må søke om tjenesten på eget søknadsskjema, men du trenger ikke henvisning fra lege eller andre.

Hvordan arbeider vi?
Når du henvender deg til oss, vil vi gjøre en personlig avtale med deg på vårt kontor eller hjemme hos deg om hva vi kan hjelpe deg med og hvordan.