Klagebehandling

Lavterskelsystem for behandling av klager
Formål.

Dersom du som bruker mener at du ikke har fått de tjenester du har krav på i forhold til den tjenesten LePro skal tilby, har du rett til å klage/varsle dette. På lik linje har du rett til å klage på den ytelsen du har i tiltaket. Ved og klage setter du fokus på produktet/tjenesten, samt kritikkverdige forhold i bedriften, og bidrar dermed til å gjøre LePro til en enda bedre bedrift.


Fremgangsmåte ved klage/varsling:

Du benytter eget klageskjema når du leverer en klage. Dette finner du i permen og på hjemmesiden til LePro (www.leproas.no). Ved en klage/varsling leveres ferdig utfylt skjema til nærmeste leder. Dersom klager /varsel gjelder nærmeste, skal en levere skjema til ledelsen. Husk å ta kopi av alle dokumenter som blir levert. Dersom du ikke benytter deg av skjemaet, kan klagen/varslingen fremmes muntlig. Du vil da få hjelp til å fylle ut klageskjemaet. Du kan velge å være anonym.

Ved løst sak:

Referat fra møtet underskrives fra begge parter. Ved uløst sak: Saken kan sendes din saksbehandler på NAV, som hjelper deg i den videre kontakten med LePro, eller du kan ta det direkte opp med ledelsen ved LePro.

Dersom det er uenighet om enkeltvedtak som omhandler deg, dersom du er uenig i innhold og konklusjon i konklusjoner/rapporter til NAV, k an du skrive eget vedlegg som vi sender sammen med rapporten til NAV.

Last ned skjema Skjema for klage på forhold

Klage/varsling kan skje ved:

Manglende taushetsplikt, brudd på regler og etiske normer, mobbing/trakassering, diskriminering og vold, rusmisbruk, dårlig arbeidsmiljø, forhold som er til fare for liv og helse, tyveri, mangelfull opplæring, mangelfull veiledning eller uoverensstemmelse med veileder, mangelfull oppfølging av aktivitetsplan, uenighet om Faglig leders konklusjoner/rapporter til NAV, uenighet om ytelse i tiltak.

Etter mottak av klage/varsel skjer følgende:

Saken søkes løst sammen med nærmeste leder ved LePro og deg. Ønsker du det kan veileder og eventuelt saksbehandler ved NAV være til tjeneste (gjelder ikke kommunale
plasser).

Tidsfrister:

Klager skal ha bekreftelse på mottatt klage, og forventet behandlingstid innen 10 dager. Det skal informeres om klagen på personalmøtet innen 14 dager. Ved saker som ikke inkluderer eksterne parter, skal saken være avsluttet så raskt som mulig og senest innen en måned. Ved forsinkelser skal klager ha begrunnelse snarest uten unødvendig forsinkelse med begrunnelse for utsettelsen. Antall og typer klager informeres om i årsberetning, som ligger tilgjengelig for alle her på nettstedet. Det er ikke lov for ansatte i LePro å reagere negativt mot deltakere, eksterne samarbeidspartnere eller kunder som tar opp kritikkverdige forhold.